Hepgor gwe-lywio

Preifatrwydd ac Ymwadiad

Preifatrwydd ac Ymwadiad

Datganiad o Breifatrwydd

Os ydych yn ddefnyddiwr â mynediad cyhoeddus a dienw cyffredinol, nid yw gwefan Bwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin yn storio nac yn cadw gwybodaeth bersonol ond yn nodi cyfeiriad IP y defnyddiwr, sy'n cael ei gydnabod yn awtomatig gan weinyddwr y wefan. Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a'r wybodaeth arall a roddwyd i ni gennych chi: caiff hon ei thrin yn briodol ac yn gyfrinachol. Efallai y caiff ei defnyddio ar gyfer adolygiad mewnol ac i'ch hysbysu am y newidiadau diweddaraf i'r wefan. Mae'r datganiad o breifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan Bwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin yn www.wbsb.co.uk  yn unig. Nid yw'r datganiad hwn yn berthnasol i ddolenni yn y wefan hon na gwefannau eraill.

Ymwelwyr â'n gwefannau

Pan fydd rhywun yn mynd i www.wbsb.co.uk, cedwir cofnod yn awtomatig y gellir ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i gasglu gwybodaeth am bethau megis nifer y bobl sy'n mynd i wahanol rannau o'r wefan.  Rydym yn casglu'r wybodaeth hon mewn modd nad yw'n datgelu pwy yw'r unigolyn. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ymdrech i wybod pwy yw'r unigolion sy'n mynd i'n gwefannau. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o'r wefan hon ag unrhyw wybodaeth bersonol a ddaw o unrhyw ffynhonnell.  Os ydym yn dymuno casglu gwybodaeth bersonol am yr unigolyn trwy ein gwefan, byddwn yn dweud hyn wrthych ymlaen llaw.  Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny'n amlwg a byddwn yn esbonio sut rydym yn bwriadu ei defnyddio.

Lle mae gennym swyddogaethau ymgorfforedig gan sefydliadau eraill ar ein gwefan, er enghraifft SOCITM, Google neu Facebook, sylwer y caiff gwybodaeth o ran eich ymweliadau ei phrosesi a’i storio ar eu gweinyddwyr hwy ac nid ein gweinyddwr ni. Er enghraifft, os byddwch yn defnyddio'r botwm 'hoffi' ar Facebook, neu'n defnyddio'r cyfleuster "Sylwadau" Facebook, cedwir cofnod o hyn gan Facebook ac nid gan CNPT.

Defnyddio cwcis

Beth yw cwci?

Ffeiliau testun yw cwcis sy'n cynnwys symiau bach o wybodaeth sy'n cael eu lawrlwytho i'ch dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Yna caiff cwcis eu hanfon yn ôl i'r wefan wreiddiol ar bob ymweliad wedi hynny, neu i wefan arall sy'n cydnabod y cwci hwnnw. Caiff cwcis eu defnyddio oherwydd eu bod yn caniatáu i wefan adnabod dyfais defnyddiwr.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am gwcis yn:

http://www.allaboutcookies.org/

a http://www.youronlinechoices.eu/

Mae gan gwcis lawer o swyddogaethau gwahanol, megis rhoi cyfle i chi lywio rhwng tudalennau'n effeithlon, cofio eich hoff bethau a gwella'r profiad i ddefnyddwyr yn gyffredinol. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau.
 
Gallwch ddileu a blocio'r holl gwcis o'r wefan hon, ond ni fydd rhannau o'r wefan yn gweithio.
Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu peth rheolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy'r gosodiadau porwr.
 
Mae'r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon wedi'u categoreiddio'n seiliedig ar gategorïau y deuir o hyd iddynt yn arweiniad Cwcis ICC UK (www.international-chamber.co.uk/). Ceir rhestr o'r holl gwcis a ddefnyddir ar y wefan hon fesul categori isod.
 
Categori 1: Cwcis sy'n hanfodol angenrheidiol

Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn eich galluogi i gyrchu'r wefan a defnyddio'i nodweddion, megis cyrraedd mannau diogel ar y wefan.  Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt megis e-fasnach.
 
Categori 2: Cwcis perfformiad

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae defnyddwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft pa dudalennau y mae ymwelwyr yn mynd atynt amlaf ac a ydynt yn cael negeseuon gwall o'r gwe-dudalennau.  Nid yw'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy'n gallu nodi pwy yw ymwelydd.  Caiff yr holl wybodaeth y mae'r cwcis hyn yn ei chasglu ei hagregu ac felly mae'n ddienw.  Defnyddir i wella sut mae gwefan yn gweithio'n unig.
I ddewis peidio â chael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno ein bod yn gallu rhoi'r mathau hyn o gwcis ar eich dyfais.
 
Categori 3: Cwcis swyddogaethol Mae'r cwcis hyn yn galluogi'r wefan i gofio dewisiadau rydych yn eu gwneud (megis eich enw defnyddiwr, iaith neu'r rhanbarth yr ydych chi ynddi) a darparu nodweddion gwell a mwy personol.  Er enghraifft, gall gwefan roi adroddiadau tywydd lleol neu newyddion traffig i chi drwy storio'r rhanbarth rydych ynddi ar y pryd mewn cwci.  Gellir defnyddio'r cwcis hyn hefyd i gofio newidiadau rydych wedi'u gwneud i faint testun, ffontiau a rhannau eraill o we-dudalennau rydych yn gallu'u haddasu.  Gallent hefyd gael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt megis gwylio fideo neu gyflwyno sylwadau ar flog.  Gall yr wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn fod yn ddienw ac ni allant olrhain eich gweithgareddau pori ar wefannau eraill.
 
Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno ein bod yn gallu rhoi'r mathau hyn o gwcis ar eich dyfais.

Ymwadiad

Darperir gwefan Bwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin a deunyddiau sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  (neu gynnyrch a gwasanaethau trydydd parti) fel y mae, heb unrhyw gynrychioliad neu ardystiad a heb warant o unrhyw fath, boed hynny’n fynegiannol neu'n ymhlyg, gan gynnwys - ond nid yn gyfyngedig i - warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addas i’r diben, didrosedd, cydweddoldeb, diogeledd a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau ar y wefan hon heb amhariaeth a heb gamgymeriadau, y bydd y diffygion yn cael eu datrys, neu y bydd y wefan hon neu'r gweinyddwr sy'n ei chyflwyno heb firysau neu'n cynrychioli swyddogaeth, cywirdeb na dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Nid mewn unrhyw achos y byddwn yn atebol am unrhyw golled na difrod, gan gynnwys, heb unrhyw gyfyngiadau, golled anuniongyrchol neu ganlyniadol sy'n deillio o ddefnyddio neu golli data neu elw oherwydd defnyddio gwefan Bwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin.